W 2024 roku może paść rekord pożarów w przedsiębiorstwach.

Nie tylko Marywilska 44. Średnio 8 obiektów przemysłowych i magazynów dziennie paliło się w Polsce w 2023 r. 

  • Pożar największej warszawskiej hali targowej Marywilska 44 sprawił, że przedsiębiorcy weryfikują stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego swoich firm.
  • W ubiegłym roku strażacy odnotowali aż 2123 pożary w obiektach produkcyjnych i 862 w magazynach. 
  • Specjaliści BHP wśród najczęstszych przyczyn pożarów w takich miejscach wymieniają, m.in. awarie instalacji elektrycznych i sprzętu grzewczego czy nieprawidłowe użytkowanie i konserwacja urządzeń i maszyn.
  • Ochronę przed skutkami pożarów zapewniają ubezpieczenia. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać o spełnieniu kilku wymogów, żeby móc liczyć na odszkodowanie.

Pożary w halach produkcyjnych czy magazynach, choć zazwyczaj nie tak „głośne” jak obiektu handlowego przy Marywilskiej 44, zdarzają się niestety często. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że tylko w ubiegłym roku pożary dotknęły aż 2123 obiekty produkcyjne i 862 magazyny. To oznacza średnio 8 interwencji dziennie! Przy czym 2023 rok pod względem statystyk wyglądał i tak lepiej niż 2022 r., który okazał się rekordowym pod względem liczby interwencji w 30-letniej historii Państwowej Straży Pożarnej. Duża liczba pożarów, które już miały miejsce w tym roku może spowodować, że 2024 r. okaże się rekordowy. 

Przedsiębiorcy szukają sposobów na zabezpieczenie przed pożarem

Dosłownie gorący temat pożaru przy Marywilskiej 44 sprawił, że przedsiębiorcy zainteresowali się tematem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Specjaliści od BHP przestrzegają, że realne zagrożenie pożarowe dotyczy nie tylko branż szczególnie na nie narażonych, jak np. firmy zajmujące się obróbką drewna czy wykorzystujące przy produkcji materiały łatwopalne. 

Do najczęstszych przyczyn pożarów w halach produkcyjnych czy magazynach należą, m.in. awarie instalacji i urządzeń elektrycznych, nieprawidłowe użytkowanie i konserwacja urządzeń i maszyn, awaria sprzętu grzewczego, niewłaściwe przechowywanie materiałów łatwopalnych i substancji chemicznych czy palenie papierosów i otwarty ogień. 

– Wypełnienie wszystkich działań mających na celu zapobieganie pożarom to obowiązek, który w dużym stopniu pozwala na ochronę przedsiębiorstwa przed tym trudnym wydarzeniem. Należy jednak pamiętać, że nawet najbardziej zaawansowane zabezpieczenia nie dają stuprocentowej pewności. Zdarzenia losowe charakteryzują się swoją nieprzewidywalnością, stąd istotna rola ubezpieczeń w obniżaniu ryzyka. Dobrze zaprojektowana polisa pozwala na pokrycie kosztów odbudowy, napraw czy zakupu nowych urządzeń, co zapewnia przedsiębiorstwu skrócenie kryzysowego okresu i daje szansę na szybki powrót do działalności – mówi Grzegorz Wilk, kierownik Biura Likwidacji Szkód Korporacyjnych w TUZ Ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie firmy przed pożarem

Jakie ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie w przypadku pożaru firmy? Towarzystwa Ubezpieczeniowe zazwyczaj umożliwiają objęcie przedsiębiorstwa taką ochroną w ramach ubezpieczenia mienia firmy w opcji all risk (od wszystkich ryzyk) lub od ryzyk nazwanych – ze wskazaniem na ryzyko pożaru. 

– Jednym z warunków wypłaty odszkodowania jest spełnienie definicji pożaru. Ta sama w sobie jest dość szeroka i wynika z niej, że pożar to „ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile, niezależnie czy pochodzi z zewnątrz czy z wnętrza maszyny lub urządzenia”. Ta definicja swoim zakresem obejmuje ochroną znamienitą większość szkód pożarowych w przedsiębiorstwach – mówi Grzegorz Wilk z TUZ Ubezpieczenia. 

Drugim warunkiem wypłaty należnego odszkodowania jest spełnienie obowiązków Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, które zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Do takich obowiązków należą, m.in. przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających na celu zapobieganie powstaniu szkody, w szczególności przepisów Prawa Budowlanego, o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad tymi urządzeniami.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie nie zadziała?

Brak wypłaty odszkodowania może wynikać z nieprzestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają na celu zapobieganie powstaniu szkód, daje Ubezpieczycielowi prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Najczęściej występującą przyczyną oddalenia roszczeń jest brak przeprowadzenia ustawowo wymaganych przeglądów instalacji elektrycznej w przypadku szkody, której ustaloną przyczyną było zwarcie danej instalacji. 

– Bardzo ważnym aspektem w toku likwidacji szkody jest ustalenie bezpośredniego związku przyczynowo skutkowego pomiędzy przyczyną szkody, a ustalonym zaniedbaniem lub zaniechaniem działania po stronie przedsiębiorcy. W powyższym przykładzie jest to brak przeprowadzonej kontroli instalacji elektrycznej mającej bezpośredni wpływ na powstanie szkody – dodaje Grzegorz Wilk z TUZ Ubezpieczenia.

Wg eksperta TUZ cyklicznie przeprowadzane kontrole p. poż., zwłaszcza przed sezonem grzewczym oraz przed uruchomieniem klimatyzatorów, są bardzo ważnym aspektem. Nie wolno ich zaniedbać, bo istotnie zmniejszają wystąpienie ryzyka pożaru.

Wyłączenie zdecydowanie rzadziej ma miejsce to wina umyślna reprezentantów Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Jest to typowe wyłączenie jakie w swoich OWU posiadają Ubezpieczyciele na polskim rynku.

W jakiej formule ubezpieczyć przedsiębiorstwo?

Ubezpieczenie przedsiębiorstwa warto dostosować do jego specyfiki. Ubezpieczyciele umożliwiają ochronę w formule ryzyk nazwanych lub od wszelkiego ryzyka. Niezależnie od wyboru, ubezpieczenie w każdym przypadku chroni przed szkodami spowodowanymi nie tylko przez pożar, ale także wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, zalanie, powódź, wiatr i oddziaływanie innych czynników atmosferycznych. Zakres polisy można jednak rozszerzyć w zależności od konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Specyficznych klauzul poszerzających ochronę będzie potrzebował przedsiębiorca prowadzący sklep, odmiennych hurtownię leków, a jeszcze innych zakład stolarski czy warsztat samochodowy.

Praktyczną formułą niezależnie od rodzaju prowadzonej dzielności jest all risk. Do głównych przewag takiej polisy należy to, że w przypadku szkody ubezpieczony nie musi dowodzić, że zdarzenie, które do niej doprowadziło mieści się w definicji zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. Ten obowiązek leży po stronie Ubezpieczyciela.