Czy można ubezpieczyć się na życie po 70-tce?

  • Ponad 9,7 mln osób w Polsce ma więcej niż 60 lat, to ok. 25% społeczeństwa – wynika z danych GUS.
  • Na rynku dostępne są ubezpieczenia na życie adresowane do tej grupy wiekowej.
  • Oprócz podstawowych świadczeń na wypadek śmierci czy choroby, ubezpieczenia dla seniorów mogą zawierać m.in. medyczne lub domowe assistance oraz zasiłek apteczny.

W 2019 r. aż 66,3% osób powyżej 60 roku życia cierpiało na choroby przewlekłe lub długotrwałe problemy ze zdrowiem – podaje GUS. Ponad 12% z nich w ubiegłym roku nie „odwiedziło” żadnego lekarza lub nie wykonało badań, mimo takiej potrzeby. Głównym powodem (40,9% respondentów) był zbyt długi czas oczekiwania na wizytę.

– Na wizyty w ramach NFZ czeka się nawet miesiącami. To w przypadku wielu specjalności reguła, a prywatne wizyty z krótszymi kolejkami dużo kosztują. Sytuacja dla wielu osób jest patowa. I choć na rynku dostępne są ubezpieczenia na życie, które zapewniają np. świadczenia na wypadek poważnych zachorowań, rehabilitacji czy pobytu w szpitalu, to osoby w podeszłym wieku wciąż stosunkowo rzadko z nich korzystają. Barierę stanowi dla nich m.in. to, że wcześniej nie miały do czynienia z takimi ubezpieczeniami – tłumaczy Damian Andruszkiewicz z Compensa TU na Życie Vienna Insurance Group.

Jakie powinno być ubezpieczenie na życie dla seniorów? Poniżej 4 najważniejsze kwestie.

1. Jak najszerszy zakres ochrony

Podstawą ubezpieczenia na życie jest wypłata świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej lub jej małżonka czy partnera. Z punktu widzenia osób starszych ubezpieczenie powinno również zapewniać wsparcie finansowe na wypadek częstych zdarzeń występujących w podeszłym wieku: pobytu w szpitalu (także na OIOM-ie), poważnych zachorowań czy operacji chirurgicznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

– Ubezpieczenie powinno mieć wiele składników, ale jednocześnie przejrzysty zakres. Klient powinien wiedzieć dokładnie, jaką składkę płaci i co za nią otrzymuje. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wybór polisy o z góry ustalonym zakresie. W takiej sytuacji klient podczas zakupu widzi zamkniętą listę ryzyk objętych ubezpieczeniem, np. w dostępnym w Compensie ubezpieczeniu Między Nami Gold jest to 18 różnych rodzajów ryzyk. Klient decyduje tylko o cenie ubezpieczenia oraz wysokości sumy ubezpieczenia, czyli wysokości finansowego wsparcia – dodaje Damian Andruszkiewicz z Compensy Życie.

2. Ubezpieczenie dostępne na emeryturze

Często uważa się, że ubezpieczenie na życie kupuje się na wiele lat i w młodym wieku. To tylko część prawdy, bo na rynku dostępne są polisy także na jesień życia. Te z zakresem ochrony skonstruowanym na potrzeby seniorów można kupić np. po ukończeniu 56. i nawet po 70. roku życia. Wybierając ubezpieczenie należy zwrócić uwagę, do jakiego wieku będzie ono obowiązywać (np. nie dłużej niż do 72 lat).

3. Ochrona powinna działać od razu lub po krótkim okresie karencji

Dla osób w podeszłym wieku to bardzo istotne, by ochrona działała z jak najkrótszym lub bez okresu karencji. Nie zawsze da się jej całkowicie uniknąć, np. w przypadku ryzyka śmierci z dowolnej przyczyny czy poważnego zachorowania. Jest jednak wiele sytuacji, których karencja nie dotyczy, np. w Compensie Życie nie ma jej w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Oznacza to wsparcie finansowe m.in. po operacji chirurgicznej, pobycie w szpitalu, pobycie na OIOM-ie, w razie wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu czy w razie całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

 4. Dodatkowe wsparcie finansowe

Ubezpieczenie dla seniora może zapewnić dodatkowe wsparcie. Przykładem jest tzw. świadczenie apteczne, czyli 3-krotne w ciągu roku dofinansowanie zakupu leków po pobycie w szpitalu w związku z wypadkiem lub chorobą. Klient może liczyć również na dodatkowe wsparcie finansowe za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim po pobycie w szpitalu wskutek wypadku.

Istotnym elementem polis jest też assistance medyczny oraz domowy.

 To tzw. usługi pomocowe, czyli specjalistyczne finansowe i organizacyjne wsparcie w rozmaitych sytuacjach. Medyczny assistance polega na: pomocy osobie ubezpieczonej lub jej małżonkowi czy partnerowi, np. w organizacji pomocy domowej po hospitalizacji, zapewnieniu transportu medycznego, organizacji i pokryciu kosztów konsultacji laryngologa, czy w prowadzeniu rehabilitacji. Z kolei domowy assistance to przede wszystkim organizacja i pokrycie kosztów usługi fachowców, np. hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza czy ślusarza – tłumaczy Damian Andruszkiewicz z Compensy Życie.

Poza tym warto wybrać ubezpieczenie, które zapewnia tzw. ekspercką opinię medyczną z zakresu kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurochirurgii oraz ortopedii, czyli dolegliwości które występują często u osób w podeszłym wieku. Istotnym elementem wsparcia w pozyskaniu eksperckiej opinii medycznej jest też tzw. asysta prawna, czyli pomoc administracyjno-prawna w uzyskaniu zgody na pokrycie przez NFZ kosztów lekarstw czy leczenie za granicą albo zwrot kosztów tego leczenia.

173 Replies to “Czy można ubezpieczyć się na życie po 70-tce?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.